עו”ד אילן שרקון מסביר: כיצד מייסדים עמותה, מהן יתרונותיה ולאילו מטרות היא נועדה?

שני בני אדם או יותר, החפצים להתאגד למטרה חוקית שאינה למטרת רווח, רשאים לייסד עמותה. תחום פעילותן משתרע על פני מגוון מטרות, שאין רווח בצידן, כגון עזרה לזולת, גיוס כספים להצלת חיי אדם, חלוקת מלגות והשאלת מכשור רפואי.

עו”ד אילן שרקון, בעל משרד עורכי דין שרקון, בן עמי, אשר ושות’, מסביר כי “היתרון הגדול בעמותה שלא למטרת רווח (מלכ”ר) הוא שהיא אינה חייבת בתשלום מס הכנסה או מע”מ. יחד עם זאת, היא מחויבת בהגשת דוחות שנתיים לרשויות המס”.

רישום העמותה

“בקשה לרישום עמותה תוגש בידי המייסדים לרשם העמותות, ויצוינו בה שם העמותה, מטרותיה ושמות המייסדים”, אמר עורך דין אילן שרקון. “לבקשה יש לצרף תקנון שכוחו ככוח חוזה, והעמותה וחבריה מחויבים לקיימו. אם המייסדים לא הגישו לרשם תקנון, יראו את התקנון המצוי בתוספת כתקנונה של העמותה”.

החוק קובע סייגים לרישום עמותה, לדוגמה אם מטרתה בלתי חוקית או שהיא שוללת את קיומה של מדינת ישראל או את אופיה הדמוקרטי. כמו כן, רשאי רשם העמותות שלא להסכים לשם העמותה, בין היתר אם שמה זהה לשם של תאגיד אחר ועלול להטעות את הציבור.

אם סירב רשם העמותות לרשום עמותה, רשאים המייסדים לערער על כך תוך 30 יום, לאחר שנמסרה הודעה לבית משפט המחוזי.

מוסדות העמותה

לכל עמותה תהיה אסיפה כללית, ועד וועדת ביקורת. האסיפה הכללית חייבת להתכנס פעם בשנה ומשמשת מעין פרלמנט של העמותה. הוועד הוא זה שמנהל את ענייני המותה ביומיום ובידיו כל הסמכויות שאין לאסיפה הכללית. מי שאינו חבר בעמותה או משרת אותה בשכר, אינו רשאי להיות חבר ועד.

“ועדת ביקורת היא הגוף המבקר את ענייניה הכספיים של העמותה, והיא המביאה לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור ועדת הביקורת”, אמר אילן שרקון.

ניהול העמותה

העמותה חייבת לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ואת מצבה הכספי. הוועד נדרש להציג דוח כספי שנתי בפני האסיפה הכללית, לאחר שיקבל אישור ועדת ביקורת. העתק הדוח הכספי יומצא לרשם העמותות.

“לבקשת רבע מכלל חברי הוועד ואף מיוזמתו, רשאי הרשם למנות חוקר שיחקור את עסקי העמותה ואת מצבה וימסור לו דין וחשבון עליהם”, הוסיף עו”ד שרקון.

פירוק העמותה

  • פירוק מרצון: פירוק העמותה יכול להיות מרצון בהחלטת שני שלישים מן המצביעים באסיפה הכללית. הבקשה תוגש לבית המשפט המחוזי.
  • פירוק לפי צו בית משפט: בית המשפט רשאי לפרק עמותה לפי בקשה, בין היתר אם מטרותיה אין חוקיות, אם היא אינה יכולה לפרוע את חובותיה או אם בית המשפט מצא שמן הצדק לפרקה.

מיום מתן צו הפירוק מוענקות כל הסמכויות לפעול בשם העמותה בידי המפרק בלבד. בית המשפט רשאי לתת לו הראות כיצד לפעול.

Rate this post

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*